Одредба 1:

Сите права на интернет страната "Дестинација Делчево" се задржани од страна на нејзиниот сопственик.

Одредба 2:

Сите содржини на интернет страната "Дестинација Делчево" се наменети за лични, некомерцијални и единствено информативни цели од страна на посетителите и корисниците на истата.

Одредба 3:

Се забранува секакво копирање, дистрибуирање или продажба на содржините кои се објавени на интернет страницата "Дестинација Делчево" од страна на било кој поединец (физичко или правно лице).

Одредба 4:

Се забранува секакво превземање на содржините од интернет страницата "Дестинација Делчево", нивно адаптирање или пласирање во јавност без претходен писмен договор со сопственикот на оваа интернет страница.

Одредба 5:

Споделување на содржините од интернет страницата "Дестинација Делчево" е единствено можно директно преку овозможените функционални копчиња за споделување на Фејсбук, Твитер, Гугл+ и Пинтерест под секој објавен материјал посебно.

Завршна одредба:

Секакво прекршување на овие одредби подлежи на законска одговорност од сторителот/ите на ваквите прекршувања.

За било каков спор за прекршување на овие одрдби надлежен за одлучување е Основниот суд во Делчево.

Наш блог

Наши пријатели

Go to top

Потребен е LIKE на нашата фејсбук страна